People

Back row: Shuang LIU, Linzhi ZOU, Wei XIONG, Jie LI, Shufeng WANG

Front row: Qun HU, Jiaofeng CHEN, Lian LIU, Chenmeng SONG

Not in photo: Zhikai ZHAO, Yangzhen WANG, Yuzhe YAN, Fenghua LIU